โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook 4 Plus

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งหนังสือเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ในปีงบประมาณ 2561 สำนักหอสมุดได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์”เป็นปีที่ 2 โดยพัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากโครงการ 4+4 ส่งเสริมการอ่าน 4 เล่ม 4 ชั้นปี ต่อหนึ่งหลักสูตรประจำปี 2559  โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทั้งหมดใน 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์และมอบประธานกรรมการบริหารหลักสูตรยืนยันการจัดซื้อหนังสือ 4 เล่ม 4 ชั้นปี ต่อหนึ่งหลักสูตร ( เลือกหนังสือไม่เกิน 4 เล่ม ต่อ 1 หลักสูตร )

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
         2. เพื่อให้คณาจารย์แต่ละคณะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
         3. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

         1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
         2. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถจัดหาหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ขั้นตอนการคัดเลือก eBook

         Step 1 อาจารย์เข้าคัดเลือกหนังสือในระบบ ผ่าน URL >> www.lib.ku.ac.th/4plus ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 2560 – 2 ม.ค. 2561

         Step 2 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าคัดกรองหนังสือ และยืนยันการเลือกหนังสือ 4 เล่มต่อหนึ่งหลักสูตร

         Step 3 สำนักหอสมุดดำเนินการจัดซื้อ มีกำหนดพร้อมให้บริการภายในวันที่ 1 พ.ค. 2561*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุษจรีย์ สมศรี โทร. 0-2942-8616 ต่อ 113 อีเมล์ Budjaree.s@ku.th

 

                                   

หมายเหตุ

เงื่อนไขการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละสำนักพิมพ์มีความแตกต่างกัน หากสำนักหอสมุดไม่สามารถจัดซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำนักหอสมุดจะจัดซื้อในรูปแบบฉบับพิมพ์แทน ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการพร้อมให้บริการนานกว่ากำหนด

ที่มา : สำนักหอสมุด, 22 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/11/2017  เวลา 10:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ