การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา ความทราบแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงกำหนดรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-11 และ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

           กำหนดการ

           รายนามกรรมการ

 

ที่มา : สำนักงานประกันคุณภาพ มก., 24 ตุลาคม 2560
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/11/2017  เวลา 13:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ