รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คว้ารางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

เผยรางวัลที่ได้รับเป็นเกียรติยศของครอบครัวและสถาบันการศึกษา

ขอมอบรางวัลนี้ตอบแทนพระคุณ

          นายธารินทร์ เมตตา ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มกลัดพระราชทาน และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา นำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของครอบครัวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

          โดยที่รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีกระแสพระราชดํารัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อ พ.ศ. 2506 ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนซึ่งเรียนดี ประพฤติดี และโรงเรียนที่จัดการศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าฯ จึงได้ดําเนินการสนองพระราชปรารภและได้วางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัล พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา

          ใจความของพระราชปรารภมีว่า "มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและ ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้.."  กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย

          สำหรับประวัติของนายธารินทร์ เมตตา หรือ “ต๊ะ” ว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เกรดเฉลี่ย 3.31 หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเยาวชนคนเก่งทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมมาตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยเป็นนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (Benjama Band) ในระดับมัธยมศึกษา และได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันดนตรีชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16 (World Music Contest 16th) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเภท Marching Band และ Show Band  ต่อมาเมื่อเข้ารับการศึกษาที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโอกาสในการเป็นผู้แทนนิสิตถวายการปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนจิตรลดาพระราชวังดุสิต เป็นผู้แทนนิสิตในการให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อการป่าไม้ ในรายการฟ้าห่มดิน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตทุนพระราชทาน ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้มีผลงานด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในปี 2557 และ 2558 เป็นต้น

          ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ นายธารินทร์ เมตตา เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาทั้งชีวิต ได้พบเจอกับสิ่งต่าง ๆ มากมายทั้งเรื่องราวที่เป็นความสุข ความทุกข์ บางสิ่งก็ราบรื่น บางสิ่งก็ล้วนมีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับชีวิต ทั้งการเรียน การทำกิจกรรม การดำเนินชีวิตประจำวัน ผมคิดอยู่เสมอว่าการที่เราจะสามารถมีความสุข โดยก้าวพ้นออกจากความทุกข์และอุปสรรคได้ นั่นคือ การเป็นคนดี เป็นลูกที่ดี เป็นลูกศิษย์ที่ดี รวมไปถึงการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาขวางกั้น แล้วสิ่งที่ดีจะย้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราเอง”

          ในวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งของชีวิตที่ได้ก้าวมาถึงความสำเร็จ และความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดแห่งชีวิตคือการได้รับคัดเลือกให้เป็น “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเกียรติยศของผม ครอบครัว และสถาบันการศึกษาที่ได้หล่อหลอมให้มายืนอยู่ในจุดนี้ได้ และรางวัลนี้ยังเป็นกำลังใจที่สำคัญในการมุ่งมั่นและตั้งใจทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมต่อไป “เพราะตัวกระผมเองได้รับโอกาสที่ดีแล้ว ก็ต้องเป็นผู้สร้างโอกาสที่ดีด้วยเช่นกัน”

          นายธารินทร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ ขณะนี้ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะทำต่อไปหลังจากนี้คือการนำเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมส่วนรวม เพื่อตอบแทนพระคุณของบุพการี นั่นคือ “แม่” ให้ท่านหายเหนื่อยและมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเอง” โดยความตั้งใจส่วนตัวอยากทำงานด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุมชน ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งจะนำหลักคำสอนของแม่มาใช้ในการดำเนินชีวิต  คือ “เราต้องเป็นคนดี เราต้องสู้กับทุกอย่างให้ได้ อย่าท้อ เมื่อเจออะไรให้อดทน”

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 11 สิงหาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/08/2016  เวลา 12:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ