พิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558

          ผลงานวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านสาธารณะ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะวิจัย รับรางวัลจาก พล อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่ง สกว. จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน

          รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย  “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”  ได้กล่าวว่า เป็นการวิจัยได้แนวทางการยกระดับคุณค่า “สหกรณ์” โดยใช้การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ประการ คือ การยกระดับสมรรถนะคน องค์กร และเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งเน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

          ความสำคัญของงานวิจัย คือ เป็นการศึกษารูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณค่า “สหกรณ์” ที่สามารถทำหน้าที่เป็นกลไลและทางเลือกของประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทโลกใหม่

          การดำเนินงานวิจัย จะทำเป็นรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยนำแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้กับภาควิจัย โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และชุมชน และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจเช่น ข้าว ผักอินทรีย์ สินค้าชุมชน เป็นต้น  และขับเคลื่อนการวิจัยตามแผนงานการวิจัย

          ผลการวิจัย ทำให้เกิดสังคมฐานความรู้ โดยมีนักวิจัย 319 คน และภาคีร่วมวิจัย 138,269 คน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยและจัดกิจกรรมเผแพร่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผลจากการวิจัยประกอบด้วย ชุดความรุ้ 9 รายการ ตัวแบบหลักสูตร 3 หลักสูตร นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ 15 รายการ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน (สามพรานโมเดล) เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ (คิชฌกูฎโมเดล) ตัวแบบธุรกิจ Farmer shop  ตลาดสุขใจ เป็นต้น  

          การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย  ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนาสหกรณ์ ที่หันมาเน้นบริบทการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง และมีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม และนำไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติที่สำคัญด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการวิจัยสู่สากลที่ได้นำตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ไปเผยแพร่ขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาธุรกิจระหว่างสหกรณ์ และ FAO ได้นำกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ต่อยอดไปส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย และการพัฒนาเป็นโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งตัวแบบจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

          จุดเด่นของผลงานวิจัย สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเกษตรของไทย โดยผลงานวิจัยในรูปแบบของตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่าที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  ปัจจุบันได้ดำเนินงานในรูปของศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะสำหรับ “แนวทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

          นับเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และชุมชนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายการตลาด การเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย โอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงตลาดในระบบการค้าที่เป็นธรรม รวมทั้งประชาชนได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 1 มีนาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 14/03/2016  เวลา 15:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ