โครงการ Lotus Unlimited ภายใต้การสนับสนุนของ Erasums Mundus เปิดรับสมัครทุนครั้งที่ 3

สำหรับผู้สนใจขอรับทุนแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาที่ยุโรป 9 แห่ง

โดยขยายเวลาเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ระดับ
ลักษณะทุน
ปริญญาตรี ทุนแลกเปลี่ยน 6 เดือน สำหรับนิสิตปี 2 และปี 3 ของ มก. (TG 1)
หรือนิสิตนักศึกษาทั่วไปที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขพิเศษ (TG 3)
ปริญญาโท ทุนแลกเปลี่ยน 6 เดือน
ปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยน 6 เดือน และ 10 เดือน

 

สถาบันการศึกษาที่ยุโรปที่สามารถเลือกเรียนได้มี 9 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิกของโครงการฯ

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ยุโรป
ประเทศ
Website
Ghent University Belgium http://www.ugent.be/en/
Vrije Universiteit Brussel Belgium http://www.vub.ac.be/en/
University Paul Sabatier-Toulouse III France http://www.univ-tlse3.fr/
University of Goettingen Germany http://www.uni-goettingen.de/en/1.html
University of Limerick Ireland http://www.ul.ie/
University of Porto Portugal http://sigarra.up.pt/up/en/web_page.inicial
Uppsala University Sweden http://www.uu.se/en/
University of Groningen The Netherlands http://www.rug.nl/
Univeristy of Kent United Kingdom http://www.kent.ac.uk/


ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่

http://www.lotus.ugent.be

ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2557

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ นางสาวปิ่นใจ จิปิภพ

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชั้น 6 อาคารระพี สาคริก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อีเมลล์ iscpcc@ku.ac.th โทร.0-2942-8200 ต่อ 8306

หรือเบอร์ภายใน มก. 61 8306

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 10 มิถุนายน 2557

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 08/08/2014  เวลา 15:27

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ