ขอเชิญบุคลากร มก. ร่วมทำแบบวัดความสุขด้วยตัวเอง Happinometer KU.

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการวัดระดับความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสร้าง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) กองการเจ้าหน้าที่ ขอให้บุคลากร ตอบแบบสอบถามการสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยสามารถเข้าทำแบบสำรวจผ่าน QR CODE

 

หรือลิงค์ https://goo.gl/PzDsyc

สําหรับ password  พิมพ์ happyku (ตัวพิมพ์เล็ก)

 

          กำหนดระยะเวลาการทำแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

          เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา จะมีการประเมินผลความสุขโดยรวมของแต่ละหน่วยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาหาแนวทางการสร้างความสุขให้กับบุคลากรต่อไป

          หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวมนมุนินทร์  แก้วจรรยา งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9428200 ภายใน 4806 หรือ 4814

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่, 3 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 04/10/2018  Time 14:03

Responsible By :   Administrator