เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

เกณฑ์การตัดสินการประกวดองค์ความรู้ KU-KM Mart Awards

เกณฑ์การพิจารณารางวัล KU-KM Best Best Practice Awards

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ มก., 14 ส.ค. 61

Tag : ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 21/09/2018  Time 15:11

Responsible By :   Administrator