เชิญบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ อบรม Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ

++ การถ่ายทอดผ่าน Nontri Live  จะดำเนินการนำขึ้นในวันถัดไป หลังจากมีการจัดสัมมนาแล้ว ++

ที่มา : สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 สิงหาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 16/08/2018  Time 12:53

Responsible By :   Administrator