3 ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3 ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานและปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เล่มที่ 132 ตอนที่ 66 ก โดยพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

3 ปี กับการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

          การเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายบนหลักธรรมาภิบาล กล่าวโดยสรุป ดังนี้

 1. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้พ.ร.บ.มก. พ.ศ. 2541 โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ได้เข้ามาบริหารงานในระดับนโยบาย เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเริ่มใช้พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในรูปแบบของนโยบาย 6 U ได้แก่
  1. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) / มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University)
  2. มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Electronic University /Digital University)
  3. มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)
  4. มหาวิทยาลัยระดับโลก ( World Class University)
  5. มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social ResponsibilityUniversity)
  6. มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก (Happiness University)

 

 1. การอออกระเบียบและข้อบังคับใหม่ เป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร

- ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 ฉบับ

- ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดังนี้

     -  กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 ฉบับ

     - กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 7 ฉบับ

     - กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 19 ฉบับ

     - กลุ่มการศึกษาและนิสิต จำนวน  6 ฉบับ

 1. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คนที่ 29 ได้เข้ามาบริหารงานในระดับนโยบาย เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตาม พ.ร.บ.ใหม่ และได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยจนครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวน 13 ราย ตามมาตรา 22 (8) และมาตรา 33 วรรค สาม  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 2.  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีดำริให้ดำเนินการเรื่องการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 และให้ดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ขอพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ราย ควบคู่กันไปด้วย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559
 3. นอกจากนี้ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐยังมีความอิสระและคล่องตัวในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านวิชาการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา โดยในระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีการดำเนินการ ดังนี้

- หลักสูตรปรับปรุง        จำนวน           14 หลักสูตร

      - หลักสูตรใหม่             จำนวน           2  หลักสูตร

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ โดยในระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการแต่งตั้ง ดังนี้

                        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์      จำนวน           40  ราย

                        - รองศาสตราจารย์        จำนวน           11  ราย

                        - ศาสตราจารย์            จำนวน             2  ราย

 1. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ออกในปี พ.ศ. 2559 และได้ออกข้อบังคับฉบับใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 หลังจากมีการทบทวนและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

6.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2561

6.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561

6.3 ข้อบังคับว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561

 1. การสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย  9 คณะ 1 สถาบัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปรียบเสมือนประเทศไทย เนื่องจากมีความหลากหลายในทุกมิติ ช่วงเวลา 3 ปีเต็ม แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ นั้น  ทุกก้าวย่างของมหาวิทยาลัย แม้จะพบกับปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีจากทุกส่วนงานและบุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าซึ่งรวมกันเป็นประชาคม มก. ก้าวย่างต่อจากนี้ไปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการบูรณาการทุกด้านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการระดมความคิดในอีกหลายมิติ เพื่อการบริหารจัดการสร้างบ้าน “เกษตรศาสตร์” ของเราให้แข็งแกร่ง ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่นำพาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติให้มีความสุขความเจริญ.

 

ข่าวการสรรหาอธิการบดี

::  สรรหาอธิการบดี มก. แค่เพิ่งเริ่มกระบวนการ   [เดลินิวส์ 24 กรกฎาคม 2561]

::  ลุยเฟ้นอธิการบดี มก. [ไทยรัฐ 24 กรกฎาคม 2561]

::  สภา มก. เดินเครื่องสรรหาอธิการบดี มก. คนใหม่ หลังยืดเยื้อนานกว่า 3 ปี   [MATICHON ONLINE 23 กรกฎาคม 2561]

 

 

 

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 20 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 15/08/2018  Time 10:00

Responsible By :   Administrator