กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ราย 

  ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ขยายเวลาถึง 19 ตุลาคม 2561

  ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 
      21 ต.ค. 61   |   22 ต.ค. 61   |   23 ต.ค. 61   |   24 ต.ค. 61   |   25 ต.ค. 61

  สำนักหอสมุด เปิดบริการพิเศษช่วงพระราชทานปริญญา

  จุดซุ้มถ่ายภาพส่วนกลาง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  พื้นที่รับรองผู้ปกครอง

  แผนผังการจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  แผนการจราจร งานพิธีพระราชทานปริญญา 

  หมายเลขโทรศัพท์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  VDO การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  Schedule for Kasetsart University Commencement 2018

  กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, งานประชาสัมพันธ์ มก., กองแผนงาน,  26 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 17/10/2018  Time 15:18

Responsible By :   Administrator