รางวัลยอดเยี่ยม Best Cash Management Solution ปี 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Cash Management Solution ปี 2018

จากผลงานนวัตกรรมการเงินดิจิทัล

นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับสากล

            สืบเนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ “National e-Payment” เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด และช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคธุรกิจผ่านช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลายและมีมาตรฐานสากลมากขึ้น การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ”พร้อมเพย์” เป็นโครงการแรก และขยายไปสู่โครงการการใช้บัตรเดบิตและการติดตั้งเครื่องรับบัตร (EDC) การชำระเงินผ่านระบบ QR Code รวมถึงการปรับปรุงระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยวางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการดำเนินชีวิตแบบ Smart ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ด้วยศักยภาพและโครงข่ายด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบาย 6U ด้าน Digital University และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการ Daily lifestyle ของนิสิตและบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง  กอปรกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิต และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ไร้เงินสด โดยกลุ่มสถาบันการศึกษาถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ ดังนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงผนึกความร่วมมือกับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดประกายคนรุ่นใหม่เข้าถึง Cashless society และขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นับเป็นการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งระบบดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การให้บริการทั้งนิสิต ผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านค้าภายในสถาบันการศึกษา โดยนำเสนอใน 3 รูปแบบคือ

 1. Cashless SMART TOOLS เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้เกิดเครื่องมือในการบริการทางเงินใน  2 รูปแบบ
 • Smart Card : บัตรประจำตัวนิสิตที่รวมบริการทางการเงินไว้ในบัตรเดียว ทั้งบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต โดยสามารถใช้บัตรดังกล่าวชำระค่าใช้จ่ายต่างๆภายในสถาบันการศึกษา เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นบัตรที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของสถาบันการศึกษา เช่น เป็นบัตรผ่านที่กำหนดสิทธิเข้าออกในพื้นที่ต่างๆของสถาบันการศึกษา รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
 • Smart Applications : แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุดดิจิทัลโดยสามารถใช้งานบริการทางการเงิน “SCB Easy” และบริการข้อมูลของสถาบันการเงิน “Academic Life” ผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา
 1. Cashless SOCIETY เป็นการสร้างสังคมไร้เงินสดในสถาบันการศึกษา ดังนี้
 • Education Fee Payments : อำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรือการชำระผ่าน SCB Easy Net (Internet Banking)
 • Cashless Environment on Campus : สร้างระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆให้กับหน่วยงานและร้านค้าภายในสถาบันการศึกษา เช่น การชำระเงินผ่านระบบ QR Code เป็นต้น
 1. CASH MANAGEMENT for Educational Institutions เป็นการนำเสนอบริการบริหารเงิน (Cash Management) ที่ตอบสนองทุกความต้องการให้กับสถาบันการศึกษาทั้งในการรับ-ชำระเงิน การบริหารสภาพคล่อง ด้วยระบบ online ที่ทันสมัยและปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล ทำให้สถาบันการศึกษาลดต้นทุน ลดเวลา และที่สำคัญคือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถาบันการศึกษา

          จากความสำเร็จดังกล่าว The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินที่มีชื่อเสียงระดับสากลได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ชำนาญการของธนาคารไทยพาณิชย์ในการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จึงได้มอบรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริการบริหารเงินสด (Best Cash Management Solution) ปี 2018 ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ การผนึกความร่วมมือดังกล่าวนอกจากช่วยให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางเงินกับธนาคารได้ง่าย มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังช่วยจุดประกายคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงสังคมไร้เงินสดและขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้ง ผศ.วิมล รอดเพ็ชร  อดีตรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และนายพิพัฒน์ อัสสมงคล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย GTS Solution Sales Specialist and Services พร้อมทั้งผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เข้าร่วมงานรับรางวัล  ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Four Seasons ประเทศฮ่องกง

***********************************************************

โครงการ KU 4.0: Cashless Society @ KU

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 

มีลำดับเหตุการณ์การดำเนินงานที่สำคัญ (Key Milestone) ดังนี้

 • กันยายน 2560 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU

 • ธันวาคม 2560  

          งานสัมมนา KU 4.0 Smart U Smart Life ประชาสัมพันธ์โครงการ KU 4.0: Cashless Society @ KU ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัล  เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุดประกายคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึง Cashless society และขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด

 • มกราคม 2561

         ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ EV Car หรือ Smart Electronic Shuttle Bus รถโดยสารประจำมหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 6 คัน เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรถโดยสารระบบไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ในด้านการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศและเสียง ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ

         เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (KU Open House) และนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประชาสัมพันธ์โครงการ KU 4.0: Cashless Society @ KU

         กิจกรรมนำร่องการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดใน “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561” เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดแบบฉบับ KU 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ โดยผู้เข้าร่วมชมงานสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานผ่านการสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้ SCB Easy App ได้รับเงินคืน 60 บาทเมื่อใช้จ่ายครบ 300 บาท รวมถึงมีการแจกรางวัลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เยี่ยมชมงานใช้จ่ายแบบไร้เงินสดมากยิ่งขึ้น

 • กุมภาพันธ์ 2561 

          ประชาสัมพันธ์ KU APP ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ชีวิตรุ่นใหม่ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุกที่ ทุกเวลา ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย ทั้งตรวจสอบตารางเรียน-ปฏิทิน การใช้จ่ายกับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้เงินสด ใช้แทนเครื่องยืนยันตัวตน ตลอดจนให้บริการแผนที่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

 • มีนาคม 2561 

          เริ่มใช้งาน KU APP กันคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรก

          เริ่มการทำบัตรใหม่ Smart ID Card ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • เมษายน 2561 

          ขยายฟังก์ชั่นการใช้งาน Smart ID Card ได้แก่ Access Control, Smart Locker และ Smart Car Parking สำหรับนิสิตและบุคลากร ในบางเขน

          เริ่มการทำบัตรใหม่ Smart ID Card สำหรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          อัพเดตเวอร์ชั่นของ KU APP ให้มีความสมบูรณ์ในการใช้งานยิ่งขึ้น

          ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ รับรางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริการบริหารเงินสด (Best Cash Management Solution) ปี 2018 จาก The Asset นิตยสารการเงินที่มีชื่อเสียงระดับสากล จากการร่วมกันพัฒนาระบบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร

 • พฤษภาคม 2561

          เริ่มให้ KU APP สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store สำหรับมือถือระบบ iOS และ  Play Store สำหรับมือถือระบบ Android

          เริ่มการทำบัตรใหม่ Smart ID Card ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 

 • มิถุนายน 2561

          มีแผนในการขยายฟังก์ชั่นการใช้งาน Smart ID Card สำหรับนิสิตและบุคลากร ในวิทยาเขตอื่น ๆ ได้แก่ กำแพงแสน สุพรรณบุรี สกลนคร และศรีราชา
 

 • สิงหาคม 2561

          มีแผนเริ่มใช้งาน Smart HR Payday ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการบุคลากรในมหาวิทยาลัย

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 17 พฤษภาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 21/06/2018  Time 15:41

Responsible By :   Administrator