ระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ การจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ https://exam.regis.ku.ac.th/english/

 

 

 

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 10 พฤษภาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 18/05/2018  Time 16:47

Responsible By :   Administrator