ประชุมวิชาการ KU Data Science Forum Workshop ครั้งที่ 1

<<  ลงทะเบียนออนไลน์ >>
 

         คณะสิ่งแวดล้อมจะจัดการประชุมวิชาการ “KU Data Science Forum Workshop” ครั้งที่ 1 เพื่อแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลในสาขา Data Science รวมทั้งเป็นการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางงานวิจัยในสาขา Data Science สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัยในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาการข้อมูล โดยการประชุมวิชาการ “KU Data Science Forum Workshop” ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

8.30 – 9.00 น.                ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 น.                พิธีเปิด
9.30 – 10.30 น.              การบรรยายพิเศษ โดย ดร.รอยล จิตรดอน อดีตผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
                                      และการเกษตร  (องค์การมหาชน)
10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.            การนำเสนองานวิจัย (ช่วงเช้า)
12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.            การนำเสนองานวิจัย (ช่วงบ่าย)
15.00 – 15.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น.            การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

เอกสาร Workshop

โครงการ KUDF Workshop 1    |    Call for abstract KUDF Workshop1   |

Abstract format KUDS Workshop 1 [ .pdf ] [ .docx ]

 

*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://kudatascience.ku.ac.th***

 

ที่มา : http://kudatascience.ku.ac.th, 19 เมษายน 2561

 

Tag :

  |  Last Update 08/05/2018  Time 15:03

Responsible By :   Administrator