โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย วันที่ 20 เมษายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นิสิตหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

กำหนดการ

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตบางเขน

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

ภาคเช้า (ประกอบไปด้วย 8 คณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะประมง คณะบริหารธุรกิจ

            คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ)

08.00 - 08.30 น.             - ลงทะเบียน รับอาหารว่าง และเข้านั่งภายในอาคาร

08.30 - 09.00 น.              - การแสดงของชมรมนิสิต

09.00 - 09.15 น.              - กิจกรรมนำเข้าสู่โครงการ (พิธีกรโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์)

09.15 - 09.30 น.              - Multimedia ย้อนอดีตชีวิตนิสิต มก.

09.30 - 10.15 น.              - กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ “แบบอย่างที่ดีของ KU”

10.15 - 11.00 น.              - กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน การทำความดีเพื่อสังคม”

11.00 - 11.05 น.              - พิธีกรเชิญผู้กล่าวปัจฉิมกถา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีขึ้นบนเวที

11.05 - 11.15 น.              - การกล่าวให้ข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ โดย นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ

11.15 - 11.25 น.              - ปัจฉิมกถา โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.25 - 11.30 น.              – พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่ผู้แทนนิสิตแต่ละคณะ (โดยท่านอธิการบดี)                       

11.30 - 11.50 น.              - กิจกรรมสร้างความประทับใจ โดย ศิลปินศิษย์เก่า

11.50 - 12.30 น.              - พิธีกรเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ ส่งนิสิตและมอบของที่ระลึกบริเวณประตูทางออก

                                                - นิสิตทำแบบประเมินผล และกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อรับบัตรส่วนลดทดสอบภาษาอังกฤษ

                                                - นิสิตรับของที่ระลึก จากผู้บริหารและคณาจารย์ บริเวณทางออก

                                                - นิสิตสแกนบัตรออก                                                                                                                                          

หมายเหตุ :  ผู้บริหาร อาจารย์และคณะทำงานเชิญร่วมรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น.  และอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.

                  บริเวณด้านหลังเวที

 

______________________________________________________________________________

 

ภาคบ่าย (ประกอบไปด้วย 9 คณะ ได้แก่ คณะวนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

             คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเกษตร)

12.40 - 13.10 น.              - ลงทะเบียน และเข้านั่งภายในอาคาร

13.10 - 13.30 น.              - การแสดงของชมรมดนตรีอคูสติก

13.30 - 13.45 น.              - กิจกรรมนำเข้าสู่โครงการ (พิธีกรโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์)

13.45 - 14.00 น.              - Multimedia ย้อนอดีตชีวิตนิสิต มก.

14.00 - 14.45 น.              - กิจกรรมสัมภาษณ์พิเศษ “แบบอย่างที่ดีของ KU”

14.45 – 15.30 น.             - กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการทำงาน การทำความดีเพื่อสังคม”

15.30 - 15.35 น.              - พิธีกรเชิญผู้กล่าวปัจฉิมกถา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีขึ้นบนเวที

15.35 – 15.45 น.              - การกล่าวให้ข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ โดย นายกสมาคมนิสิตเก่าฯ

15.45 – 15.55 น.              - ปัจฉิมกถา โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.55 – 16.00 น.              - พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่ผู้แทนนิสิตแต่ละคณะ (โดยท่านอธิการบดี)                      

16.00 - 16.40 น.              - กิจกรรมสร้างความประทับใจ โดย ศิลปินศิษย์เก่า

16.40 – 17.00 น.             - พิธีกรเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ ส่งนิสิตและมอบของที่ระลึกบริเวณประตูทางออก

                                                - นิสิตทำแบบประเมินผล และกรอกข้อมูลออนไลน์เพื่อรับบัตรส่วนลดทดสอบภาษาอังกฤษ

                                                - นิสิตรับของที่ระลึก จากผู้บริหารและคณาจารย์ บริเวณทางออก

                                                - นิสิตสแกนบัตรออก

 

หมายเหตุ :  ผู้บริหาร อาจารย์และคณะทำงานเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. และอาหารว่าง เวลา 15.00 น.

                  บริเวณด้านหลังเวที

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 27 มีนาคม 2561

 

Tag :

  |  Last Update 20/04/2018  Time 10:54

Responsible By :   Administrator