หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข้อ ๑๘ พออยู่พอกิน

หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  [ รายละเอียด ]

2.  ระเบิดจากข้างใน [ รายละเอียด ]

3.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  [ รายละเอียด ]

4.  ทำตามลำดับขั้น [ รายละเอียด ]

5.  ภูมิสังคม [ รายละเอียด ]

6.  องค์รวม [ รายละเอียด ]

7.  ไม่ติดตำรา [ รายละเอียด ]

8.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด [ รายละเอียด ]

9.  ทำให้ง่าย  [ รายละเอียด ]

10. การมีส่วนร่วม    [ รายละเอียด ]

11. ประโยชน์ส่วนรวม    [ รายละเอียด ]  

12. บริการที่จุดเดียว      [ รายละเอียด ]  

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ      [ รายละเอียด ]

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม      [ รายละเอียด ]

15. ปลูกป่าในใจคน      [ รายละเอียด ] 

16. ขาดทุนคือกำไร      [ รายละเอียด ]

17. การพึ่งตนเอง      [ รายละเอียด ]

18. พออยู่พอกิน         [ รายละเอียด ]

19. เศรษฐกิจพอเพียง        [ รายละเอียด ]

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน         [ รายละเอียด ]

21. ทำงานอย่างมีความสุข        [ รายละเอียด ]

22. ความเพียร : พระมหาชนก      [ รายละเอียด ]

23. รู้ - รัก - สามัคคี          [ รายละเอียด ]

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 16 พฤษภาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 20/06/2017  Time 09:43

Responsible By :   Administrator