ทำเนียบอธิการบดี

 
อธิการบดีคนที่ 1
พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน

[2486-2488]
อธิการบดีคนที่ 2
นายทวี บุญยเกตุ

[2488-2489]
อธิการบดีคนที่ 3
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

[2489-2501]
 
อธิการบดีคนที่ 4
ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์

[2501-2508]
[2510-2512]
อธิการบดีคนที่ 5
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

[2508-2510]
 
อธิการบดีคนที่ 7
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

[2518-2522]
[เว็บไซต์]
 
อธิการบดีคนที่ 10
ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล

[2529-2535]
อธิการบดีคนที่ 11
ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์

[2535-2539]
อธิการบดีคนที่ 12
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สุตะบุตร

[2539-2544]
 
 
 
 
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/03/2015 เวลา 10:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ