คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

  คณบดี

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
  คณบดีคณะเกษตร
0-2579-0588
agrskn@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช
  รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
0-2579-5355,0-2579-5060
-
  รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์
  คณบดีคณะประมง
0-2942-8364
ffisspm@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
0-2579-5566-8
fhumkim@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  แหลมสัก
  คณบดีคณะวนศาสตร์
0-2579-0170
ffornil@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
0-2562-5444
0-2562-5555
fsciass@ku.ac.th
  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
0-2942-8555
-
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
0-2579-2030
fedupdl@ku.ac.th
  รองศาตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
0-2579-2019 ext 5701
  fecovss@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา
  คณบดีคณะสังคมศาสตร์
0-2561-3484
fsoctvs@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
02-797-1900
fvetkot@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด
  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
0-2562-5000
fagiavj@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
0-2942-8960-3 ext.322,   0-2942-7141
archpmk@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์  บัวเลิศ
  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
0-2579-2945-46
ecsrb@ku.ac.th
  ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์
  คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
0-2579-8573-5
fvetspj@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
0-2942-8109 ext 1904              fforsok@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ  สินชยกุล
  คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
034-281-083,034-352-435
agrsci@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
034-281-074,034-351-897
fengchi@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ
  รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    034-281105-6 ext.7122 -
  รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
034-351898
feduwip@ku.ac.th
  ดร.อนามัย ดำเนตร
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
034-355258
faasamd@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
038-352829 -
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
038-354587
-
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
038-354580-6#2801
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
038-352901
fecoscs@ku.ac.th
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์
  คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
038-352606-10
-
  ดร.อรอนงค์  ฐาปนพันธ์นิติกุล
  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
042-72-5036,042-72-5042
csnont@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
0-4272-5033, 0-4272-5042-51
csnsps@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
042-725039,
042-725000
csnptm@csc.ku.ac.th
  นายพัสกร องอาจ
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
          +66(0)2942
0-4272-5039,0-4272-5000042-725023
fampka@csc.ku.ac.th

 

  

  ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2579-7956
-
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์
  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
0-2942-8629 ต่อ 1200
0-2942-8620
-
  ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์
  ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
0-2942-8600-3 ext.506,206
aapmwt@ku.ac.th
  ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์
  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
0-2118-0100 ต่อ (61) 8001
fengnnp@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  รักซ้อน
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
0-2942-8820-9
eatchr@ku.ac.th
  นางวนิดา  ศรีทองคำ
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
0-2940-5835 ext.401
libwds@ku.ac.th
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
  ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
0-2562-0951-6
snp@ku.ac.th
  นางสาวกันยารัตน์  เชี่ยวเวช
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
034-281654
eatkrc@ku.ac.th
  นายเรวัติ  อ่ำทอง
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน
034-351884
eatrao@ku.ac.th
  นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
0-2579-0113 ต่อ 4191 psdccc@ku.ac.th
  นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล 
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  0000
03435-1395 ext. 1000-2942-8500
psdphp@ku.ac.th
  นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
034-351395 ext. 100
psdvit@ku.ac.th
  นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
038-534580-4 ext.2604
psdugm@ku.ac.th
  นายพรศักดิ์  แสนศรี
  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร          
 
042-725000 ext.1222
 
pornsak.sa@ku.ac.th
  นายอุบล  ทองปัญญา
  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี       
- sbcubt@ku.ac.th
  

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 28/11/2018 เวลา 08:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกลาง , กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะบทความ