คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

 
  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 
  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-1989-7706 ,08-1889-3748
  อีเมล์:  -
 
  นายสัตว์แพทย์ จำเรือง พานเพียรศิลป์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 038-272719  โทรสาร 038-758236
  อีเมล์: -
 
  นายชาญ ธาระวาส
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-9069-4406
  อีเมล์: polio_plus@hotmail.com
 
  นางชาลอต โทณวณิก
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-3006-9798
  อีเมล์: chompunut.poorod@gmail.com
 
  นายณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2580-1512  โทรสาร 0-2954-8315
  อีเมล์: -
 
  นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2229-1012 ,08-5440-8434
  อีเมล์: -
 
  ดร.ทองเปลว กองจันทร์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2669-4247 มือถือ 08-9609-6606
  อีเมล์: -
 
  นายธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-6355-5207
  อีเมล์: -
 
  นายนิยม ไวยรัชพานิช
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2018-6888 ต่อ 4390 โทรสาร 0-2622-1991
  อีเมล์: suppasawat_tcc@hotmail.com
 
  พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2575-6327
  อีเมล์: -
 
  นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2940-6965
  อีเมล์: alumni.forest@hotmail.com
 
   นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2278-8565 ,08-1344-9970
  อีเมล์: -
 
  นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-5835-2966  โทรสาร 0-2659-1366
  อีเมล์: -
 
  นายสกล มงคลธรรมากุล
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2271-4343 โทรสาร 0-2271-4343
  อีเมล์: -
 
  นายสุเทพ วงศ์รื่น
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2579-2419 , 0-2579-9920
  อีเมล์:
 
  นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2590-5100 ,0-2590-5167  โทรสาร 0-2590-5047
  อีเมล์: -
 
  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 09-2357-5335
  อีเมล์: -
 
  นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 08-6789-5888, 08-1809-1900  โทรสาร 0-3443-4143
  อีเมล์: -
 
  นายเอนก บุญหนุน
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 0-2680-4407
  อีเมล์: -
 
  นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล
  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  โทร: 09-8467-8461
  อีเมล์: -
 
   

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/10/2018 เวลา 09:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกลาง , กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะบทความ