สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการดำรงตำแหน่ง 11 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน    

[ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ]

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
นายกฤษฎา  บุณยสมิต ศ.ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน พลเอก นายแพทย์ ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.สมพร  อิศวิลานนท์ นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ ดร.โสภณ  ภูเก้าล้วน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 
17
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
 
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
ประธานกรรมการวิชาการ
รศ.ดร.ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงาน มก.
 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

 
 
  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
 รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน คณบดี คณะประมง คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
 
   

ผศ.นิคม แหลมสัก

คณบดี คณะวนศาสตร์
 

   
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

 
ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รศ.ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
   
ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ    
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญพิเศษ    
 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

 
 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

34-3
นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/03/2018 เวลา 11:50

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะบทความ