ทุนต่างประเทศ

       กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในส่วนของทุนศึกษา/วิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร/นิสิต ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์มาจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สถานทูต สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สมาคมหรือองค์กรนานาชาติ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

       บุคลากร นิสิต คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสนใจสมัครรับทุนต่างๆ ควรมีความพร้อมดังต่อไปนี้

  1. มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น
  2. มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
  3. สามารถเดินทางโดยลำพังได้
  4. ต้องศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของทุนโดยละเอียด ก่อน ตัดสินใจสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม

งานทุนและเจรจาธุรกิจ

กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี

โทร.02-9428725

e-mail : fro@ku.ac.th

เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.intaff.ku.ac.th

 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทุนต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/01/2015 เวลา 13:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะบทความ