งานวิจัย

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในระดับภูมิภาค โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการแข่งขันในเวทีโลก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ในงานด้านการวิจัยเป็นบทบาทของผู้บริหาร และคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ร่วมมือกัน

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Institute for Advanced Studies, KUIAS)
       ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกด้านการเกษตรอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดตั้ง “สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินภารกิจโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติ” โดยระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันที่มีกลไกบริหารเป็นการเฉพาะและมีความอิสระ โดยส่งเสริมการสร้างสภาวะการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและภาคการผลิต (Real Sector) ในการพัฒนาโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนในเป้าหมาย เป้าประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์
       สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อกำกับและดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในส่วนของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งนี้ โดยมีคณะที่ปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยและนักวิชาการมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ตรงกับทิศทางและอัตลักษณ์ (Direction and Identity) ของมหาวิทยาลัย สถาบันนี้ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินโครงการวิจัยเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) โดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์ ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละศูนย์ฯ ประกอบด้วยศูนย์วิจัย และ/หรือ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งดำเนินงานในลักษณะทีมนักวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Department/Inter-Faculty) และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรบุคคล ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

       1. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, CASAF)
 
      ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือของหลากหลายสาขาวิชา ถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ของเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการวิจัยขั้นสูงเริ่มจากระดับต้นน้ำไปจนถึงการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค สามารถตอบโจทย์ความต้องการผลิตด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกได้ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับงานวิจัยขั้นสูงด้วยเป้าหมายการสร้างนักวิจัยทั้งระดับปริญญาเอกและโทกว่า 200 คนในช่วง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป และสามารถสร้างความเข้มแข็งในวิชาการของกลุ่มเกษตรและอาหารให้กับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงย่อย 5 ศูนย์ ภายใต้ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ได้แก่
              1.1 ศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Center for Advanced Food Technology, CAFT)
 
                    จุดเน้นของแผนงานวิจัย (Research Program Focus)
                         - การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของสารผสมอาหารและเทคนิคการห่อหุ้มสารสำคัญด้วยเมทริกซ์ของอาหาร
                         - การศึกษาวิจัยการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงค้นคว้าและพัฒนาความรู้เชิงลึกด้านข้าวเพื่อใช้ในการควบคุมดัดแปร ลักษณะองค์ประกอบในข้าวให้เป็นไปตามสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
                         - การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตรมูลค่าต่ำ
                         - การผลิต รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงสูตร กระบวนการขั้นรูปวัสดุชีวฐาน และวัสดุมาร์ท และการนำวัสดุดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
              1.2 ศูนย์ความปลอดภัยอาหารมาตรฐานสากล (Center for International Standard Food Safety, CISF)
 
                    จุดเน้นของแผนงานวิจัย (Research Program Focus)
                         - การวิจัยเชิงบูรณาการด้านระบบจัดการ ป้องกันการปนเปื้อนตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สาร และชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตขั้นละเอียด
                         - การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืช โรคสัตว์ การปนเปื้อนของวัตถุมีพิษ และจุลินทรีย์ต้องห้าม
              1.3 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและวิทยาศาสตร์ (Plant Breeding and New Life Science Application Center, PB-NLSAC)
 
                    จุดเน้นของแผนงานวิจัย (Research Program Focus)
                         - การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์เชิงบูรณาการพืชอาหาร พืชพลังงาน และพืชผลิตชีวมวล รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก และวิกฤตการณ์อาหาร-พลังงาน
                         - การวิจัยเชิงประยุกต์นวชีวศาสตร์ ในมิติตของการแก้ไขข้อจำกัดทางชีวภาพในระบบผลิตพืช และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต
                         - การวิจัยจุลินทรีย์ โรคพืช และแมลง ในระบบการเกษตรและชุมชน
              1.4 ศูนย์วิทยาการชีวมวลการเกษตรและพลังงาน (Biomass and Biofuel Center, BM-BC)
 
                    จุดเน้นของแผนงานวิจัย (Research Program Focus)
                         - การวิจัยพัฒนาข้อมูลด้านชีวภาพของระบบการผลิตชีวมวล
                         - การวิจัยและพัฒนาพืช และชีวินทรีย์ ในอุตสาหกรรมชีวมวล และพลังงานชีวภาพ
                         - การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร อาหาร และพลังงาน
              1.5 ศูนย์บริการการวิจัยการผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสุขภาพสัตว์ (Integrative Research Center for Animal Science, Aquaculture and Animal Health, ASA-AH)
 
                    จุดเน้นของแผนงานวิจัย (Research Program Focus)
                         - การวิจัยวิทยาการจีโนมิคส์ประยุกต์ด้านปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ
                         - การวิจัยโรคเขตร้อนของปศุสัตว์ การอณูวินิจฉัย นิติวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ วิทยาการการภูมิคุ้มกัน และวัคซีนสัตว์
                         - การวิจัยเชิงลึกทางโภชนศาสตร์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพพรี-โปรไบโอติกส์
                         - การวิจัยระบบจัดการผลิตปศุสัตว์ และสัตวแพทยสาธารณสุข

       2. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน (Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources)
      เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในงานวิจัยขั้นสูงและประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนอย่างยั่งยืน
              2.1 โครงการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน : ผลกระทบและการปรับตัวของทรัพยากรธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
              2.2 โครงการวิจัยการจัดการและการใช้ประโยชน์และสัตว์
              2.3 โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศทางบก
              2.4 โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการบริหารของระบบนิเวศทางน้ำ
              2.5 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์

       3. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร (Center for Advance Studies in Nanotechnology for Chemical, Food and Agricultural Industries)
      ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร เน้นศึกษาการออกแบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร มีลักษณะทางโครงสร้างที่จำเพาะ มีความเป็นรูพรุนในระดับนาโนเมตร วัสดุเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนสังเคราะห์สารเคมี กระบวนการเร่งปฏิกิริยา กระบวนการแยกอาหาร การตรวจวัดสารเคมีและสารชีวโมเลกุล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการสำคัญในอุตสาหกรรมทางเคมี อาหาร และการเกษตร

       4. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Center for Advanced Studies In Industrial Technology)
      ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Center for Advanced Studies In Industrial Technology) เป็น 1 ใน 4 ศูนย์ของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบูรณาการความรู้ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งในการดำเนินงานของศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นที่จะสนับสนุน 3 ด้านหลัก คือ บัณฑิตในระดับปริญญาเอก การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (Publications) สิ่งประดิษฐ์ (Inventions) และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในตัววัดสากลที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้การไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จะให้ความสนับสนุนอาจารย์ที่ทำวิจัยในแต่ละสาขา ให้ผลิตงานวิจัยออกมาให้เพิ่มมากขึ้น เริ่มจากการดึงอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยจำนวนมากมาทำงานร่วมกันภายในศูนย์ฯ การสร้างเครือข่ายนักวิจัยหรือ Social Network ทั้งนี้จากการผลักดันให้เกิดการทำวิจัยร่วมในลักษณะสหวิทยาการ
      ความโดดเด่นของศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 3 หน่วย ได้แก่
              1. หน่วยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมระบบการจัดการ ดูแลร่วมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ พูลสวัสดิ์ และ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
              2. หน่วยความเป็นเลิศด้านการกำจัดของเสียและลดมลภาวะ ดูแลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
              3. หน่วยความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ดูแลโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

เว็บไซต์สถาบันวิทยาการขั้นสูง : http://www.nru.ku.ac.th/
     

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/05/2014 เวลา 11:00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ