A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/adms.php

Line Number: 2839

.:: Kasetsart University ::.

ทุนระดับปริญญาตรี

          มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีความเอาใจใส้ในการศึกษา มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ประเภทของทุนมีดังนี้
        1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 3,000 - 72,000 ต่อปีการศึกษา
        2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปี ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุ มูลค่าทุนละ 3,500 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
        3. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัท มูลนิธิ ห้างร้าน สมาคม บุคคลทั่วไป มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฏิบัติงาน ตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
 
     
          หน่วยทุนการศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มี โอกาสศึกษาได้สำเร็จ ตามหลักสูตร  
           
  คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับทุน  
    1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ หรือตามเกณฑ์ ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้นๆ ระบุไว้
 
       
  ระยะเวลาดำเนินการ  
    รับสมัคร             สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน
สัมภาษณ์           สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน
ประกาศรายชื่อ    ปลายเดือนกรกฎาคม
 
     
  สถานที่ให้บริการ  
   

ชั้น 3 ห้องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก  โทร. 0-2118-0175

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา เช้า : 08.30 - 12.00 น.
                                           บ่าย : 13.00 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดที่ www.go.sa.ku.ac.th
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/03/2015 เวลา 16:04

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ