วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

       วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการของศาสตร์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการการจัดการ และด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ ได้แก่
 
       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
       คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
       คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/12/2015 เวลา 08:44

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ