บางเขน

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บริหารโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา มีหน่วยงานประกอบด้วย 15 คณะ 1 วิทยาลัย
   
       คณะเกษตร       คณะเศรษฐศาสตร์
       คณะบริหารธุรกิจ       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       คณะประมง       คณะสังคมศาสตร์
       คณะมนุษยศาสตร์       คณะสัตวแพทยศาสตร์
       คณะวนศาสตร์       คณะอุตสาหกรรมเกษตร
       คณะวิทยาศาสตร์       คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะสิ่งแวดล้อม
       คณะศึกษาศาสตร์        บัณฑิตวิทยาลัย  
        
   

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/12/2015 เวลา 17:20

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ