กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

 
  เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรวงเงินแก่มหาวิทยาลัย ในการให้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด ได้กู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษา ตามระยะเวลาที่ หลักสูตรกำหนด
     
  สถานที่ให้บริการ  
   

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ
กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก
โทร. 0-2118-0176
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 

  เช้า : 08.30 - 12.00 น.
 บ่าย : 13.00 - 16.30 น.

ดูรายละเอียดที่ www.sw.sa.ku.ac.th

 
       
     
       
     
     
   

 

     
                           
   

        

 
       
                          
   

                     

 
     
                            
                  
     

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/07/2018 เวลา 14:01

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ