บางเขน

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษา วิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการ บริการวิชาพื้นฐาน บริหารโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือกับนานาชาติ ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา มีหน่วยงานประกอบด้วย  5 สำนัก 4 สถาบัน 1 ศูนย์
   
      สำนัก       สถาบัน
       สำนักงานอธิการบดี         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
        สำนักทะเบียนและประมวลผล        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
       สำนักบริการคอมพิวเตอร์        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
       สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม        สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       สำนักหอสมุด  
   
       หน่วยงานอื่น ๆ       ศูนย์
      สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
       สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
       สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
        มูลนิธิโครงการหลวง  
       มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         
       ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด            
       ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

          

               
 

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/05/2018 เวลา 10:43

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ