A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/adms.php

Line Number: 2839

.:: Kasetsart University ::.

วีซ่านักเรียน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประทับแก่นิสิต อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ

 

1. เอกสารตรวจลงตราประทับสำหรับนิสิต อาจารย์และนักวิจัย (Non Immigrant Visa)

              นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ที่มีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อหรือทำงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องขอจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย โดยจดหมายตอบรับจะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ (Non-Immigrant Visa Code B สำหรับอาจารย์, Code RS สำหรับนักวิจัย และ Code ED สำหรับนิสิต)

            ผู้ได้รับ Non-Immigrant Visa ทุกประเภท เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน หากประสงค์จะอยู่ต่อเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินการขอต่อวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

 

เอกสารประกอบการขอต่อวีซ่าสำหรับนิสิต อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย (Non Immigrant ED Visa)

สำหรับนิสิตและนักวิจัย

1. แบบฟอร์ม ตม. 7

2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ

3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาบัตรนิสิต / (เฉพาะนิสิต, ในกรณีของนักวิจัยถ้ามีควรแนบบัตรนักวิจัยไปด้วย)

5. สำเนาใบลงทะเบียน (KU 1) / (เฉพาะนิสิต)

6. สำเนาใบ Transcript ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย / (เฉพาะนิสิต)

7. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน / (เฉพาะนิสิต)

8. จดหมายตอบรับหรือจดหมายเชิญนักวิจัยที่ระบุระยะเวลาการทำงานวิจัย หรือระยะเวลาของโครงการวิจัย

            (เฉพาะนักวิจัย)

9. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

10. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

สำหรับอาจารย์

1. แบบฟอร์ม ตม. 7

2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัย โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง

3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ในรอบปีที่ผ่านมา

8. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

9. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

นิสิตและบุคลากรสามารถติดต่อขอทำเอกสารขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุ ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หลังวีซ่าหมดอายุจะถูกปรับวันละ 500 บาท นับจากวันทีวีซ่าหมดอายุ (เมื่อรวมวันที่หมดอายุแล้ว กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท)

 

2. การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (90 Days Report)

              สำหรับการต่อวีซ่าครั้งแรก เมื่อได้รับวีซ่า Non – ED เพื่ออยู่ต่อในประเทศไทย จากงานตรวจลงตราประทับประเภทงานราชการ  (Non – ED) แล้ว นิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะได้รับใบนัดรายงานตัวการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ( อยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน และไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ) ซึ่งนิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะสามารถรายงานตัวแก่กองตรวจคนเข้าเมืองได้ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด 90 วัน ตามใบนัดรายงานตัวและสามารถรายงานตัวล่าช้ากว่าวันครบกำหนดได้ 3 วัน นับจากวันครบกำหนดได้หมดอายุไปแล้ว เมื่อรายงานตัว 90 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิต อาจารย์และนักวิจัย จะได้รับใบรายงานตัวครั้งต่อไป จากแผนกรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หากรายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนด นิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะต้องเสียค่าปรับแก่กองตรวจคนเข้าเมือง 2,000 บาท

 

เอกสารประกอบการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (90 Days Report)

1. แบบฟอร์ม ตม. 47

2. Passport

• เมื่อนิสิต อาจารย์และนักวิจัยเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วัน

   ใหม่ทุกกรณี
• การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

 

3. การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re –entry Permit)

              นิสิต อาจารย์และนักวิจัย เมื่อได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว หากมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ โดยยังมีระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิม (Visa ปัจจุบัน) เพื่อรักษาสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต และต้องการขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก จะต้องทำ Re-entry permit ก่อนเดินทางออกไป โดยสามารถทำได้ที่กองตรวจคนเข้าเมือง โดย Re-entry permit  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

              •Single Re - Entry คือ นิสิต อาจารย์และนักวิจัยต้องขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เดินทางออกนอกประเทศ หรือมีวีซ่าระยะสั้นในช่วงการรอฟังผลการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อครั้ง

              •Multiple Re - Entry คือ นิสิต อาจารย์และนักวิจัยสามารถขออนุญาตได้ครั้งเดียว แต่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาเท่ากับวีซ่าที่มีอยู่ เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแบบ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อครั้ง

 ** นิสิตและนักวิจัยที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non - immigrant visa ไม่ต้องทำ Re - Entry เพราะเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ นิสิตและนักวิจัยจะได้รับวีซ่าอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วันอีก จนใกล้ครบ 12 เดือน นิสิตและนักวิจัยต้องยื่นขออยู่ต่อ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบการการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re –entry Permit)

1.      แบบฟอร์ม ตม. 8

2.      สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย

3.      สำเนาหนังสือเดินทางหน้าวันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้าย

4.      สำเนาหน้าตรวจลงตราประทับครั้งสุดท้าย

5.      สำเนาหน้า TM.6 (Arrival Card)

6.      Passport ตัวจริง

 

4. การขอรับใบอนุญาตทำงาน

ในกรณีการขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

คุณสมบัติของนิสิต อาจารย์และนักวิจัยที่จะขอใบอนุญาตทำงาน
            1.  นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง( Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT

            2.  มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
            3.  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้องรัง

            4.  ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

1.  แบบรับคำขอ ตท. 1

2. รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป

3.  หนังสือรับรองการจ้าง
4.  สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่าน     

5.  ใบรับรองแพทย์

6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่

7. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

9. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

 

5. การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยในกรณีเป็นครู อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1.      อาจารย์และนักวิจัยต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว

2.      ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น

เอกสารสำหรับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยในกรณีเป็นครู อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในสถานศึกษาของรัฐ

1. แบบคำขอ

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ

3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง

 

**       ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการดำเนินการจัดทำเอกสารตรวจลงตราประเภทต่างๆ ในกรณีของนิสิต อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลโดยตรงจากศูนย์การศึกษานานาชาติ ในกรณีที่อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ ต้องการจัดทำเอกสารต่างๆ โปรดติดต่อศูนย์ฯ ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวีซ่าหมดอายุ หากช้ากว่านั้น ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณ๊ใดๆ ทั้งสิ้น หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์การศึกษานานาชาติ 02 -5620985 ติดต่อคุณสุมะนา

**       ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการดำเนินการจัดทำใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือการจัดทำเอกสารวีซ่าประเภท Non – B โปรดติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 -9428171 - 3

**      หมายเหตุ แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอตรวจลงตราประทับ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (www.immigration.go.th) หรือสามารถติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/09/2012 เวลา 11:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ข้อเสนอแนะบทความ