ข้อมูลสำหรับศิษย์เก่า

         หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่ารวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมของศิษย์เก่าที่เป็นประโยชน์และจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
     
  บริการที่สำคัญสำหรับนิสิต  
         - ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศิษย์เก่า
       - ให้บริการระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     
  สถานที่ให้บริการ  
         ชั้น 3 ห้องจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก
       โทร. 0-2118-0179-80
       เวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ เวลา เช้า : 08.30 - 12.00 น.
                                                 บ่าย : 13.00 - 16.30 น.
 
     
  รายละเอียด  
         http://www.go.sa.ku.ac.th และ http://oku.sa.ku.ac.th  
     
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  
   

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/08/2018 เวลา 17:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ