โทรฉุกเฉิน

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
  หน่วยรักษาความปลอดภัย   1597, 1260, 1460   0-2579-5526,  0-2579-5526
  สถานพยาบาล   1281-2   0-2579-0030  0-2579-0030
  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่   1574-5   0-2942-8981-4
 
 วิทยาเขตกำแพงแสน
  แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
  หน่วยรักษาความปลอดภัย   3175-6 , 3191    0-3428-1061  0-3428-1061
  สถานพยาบาล   3291  
 
  วิทยาเขตศรีราชา
  แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
  ฝ่ายอาคาร   2644-8   038-354580-6
  หน่วยประสานงาน   2041   0-2942-8878  0-2942-8878
 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  แจ้งเหตุฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
  อาคารเรียนรวม   2564-72  
  หน่วยประสานงาน   4011-5   0-2942-8995-6
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/12/2015 เวลา 09:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   งานประชาสัมพันธ์ มก.

ข้อเสนอแนะบทความ