สมุดโทรศัพท์

 

  หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1285
0 2579 0113, 0 2579-0840, 0 2579 0870, 0 942 8200 45, 0 942 8491 9, 0 2942 8200-45
  วิทยาเขตกำแพงแสน   3001-3 0 2942 8010-9, 0 3428 1053-6
  วิทยาเขตศรีราชา   2600 0 3835 4580-4
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   2564 0 4275 4088-107
  สำนักงานอธิการบดี บางเขน   4613-4 0 2942 8856
  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน   3257 0 3435 1391
  สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา   2611-3 0 3835 4584-6
  สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   4011-3 0 4275 4088-107, 0 2942 8995-6
  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่   4041-3 0 2942 8689-90
  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี   4031-3 0 2942 8128
  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   4036-8 0 2942 8129
  สภาข้าราชการ   4616-7 0 2942 8155-6
 
  คณะเกษตร   1291-3 0 2579 0588, 0 2579 6130 :ภายใน 1291, 1292 โทรสาร 0 2579 6152 E-mail: agr.bk@ku.ac.th
  คณะเกษตร กำแพงแสน   3300-2 0 3435 1406
  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   2200-2 0 4272 5000, 0 4272 5036 โทรสาร 0 4272 5037
  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   2757-8 0 3835 4587
  คณะบริหารธุรกิจ   1448 0 2942 8777
  คณะประมง   1383 0 2579 5578
  คณะมนุษยศาสตร์   1438-9 0 2942 8881-4
  คณะวนศาสตร์   1402, 1407 0 2579 0170
  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา   2852-3 0 3835 2381, 0 3835 4580-4
  คณะวิทยาศาสตร์   646000 0 2562 5555 , 0 2562 5444
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   3940-43 0 3355 258 มือถือ 093 149 4255
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   2200-2 0 4272 5000, 0 4272 5033 โทรสาร 0 4272 5034
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   1030-1
   675000
0 2797 0999
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   3500-3 0 3435 1897, 0 3428 1074
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   2802 0 3835 4850-1, 0 3835 4580-4
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   4200-2 0 4272 5000, 0 4272 5039 โทรสาร. 0 4272 5040
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   3600-4 0 3430 0481-4
  คณะศึกษาศาสตร์   1811 0 2942 8268-9
  คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน   3570 0 3435 1898
  คณะเศรษฐศาสตร์   1538 0 2940 7133
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   4052 0 2940 5413
  คณะสังคมศาสตร์   1562-8 0 2561 3480
  คณะสัตวแพทยศาสตร์   1061-5 0 2579 0524
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน   3450-2 0 3435 1901-3
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   1755-8 0 2562 5000 โทรสาร 0 2562 5001
  บัณฑิตวิทยาลัย   1184-6 0 2942 8445-9
  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม   1465 0 2579 2116
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  -
0 2579 8572-5
  วิทยาลัยการชลประทาน
  -
0 2583 8333
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
  -
0 2540 6500-4
 
  กองกลาง
  4601-12
0 2942 8152-3
  กองการเจ้าหน้าที่
  4801-16
0 2942 8163
  กองกิจการนิสิต
  1256-7
0 2942 8304-6
  กองคลัง
  4301-25
0 2942 8147
  กองบริการการศึกษา
  4901-10
0 2942 8166-8
  กองแผนงาน
  4701-18
0 2942 8158-60
  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
  1574-5
0 2942 8981-4
  กองวิเทศสัมพันธ์
  4151-9
0 2942 8172
  กองบริการการศึกษา กำแพงแสน
  3259
0 3435 1395
  กองธุรการ กำแพงแสน
  3127
0 3435 1878
 
  สำนักการกีฬา
  1583
0 2942 8771
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  1365, 1369
0 2942 8200
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  622501, 622555
0 2562 0951-6
  สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
  1077
0 2942 8711-2 ต่อ 126
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
  อาคาร 1 ฝ่ายพัฒนาสื่อ-โรงพิมพ์-สถานีวิทยุ มก.
  อาคารวิทยบริการ ฝ่ายบริหาร
  อาคารวิทยบริการ ฝ่ายฝึกอบรม
  บริการตอบรับอัตโนมัติตลอด 24 ชม.
  1623-1633 Fax : 119
  2031 Fax : 408
  2030
0 2972 8460, 0 2579 2294
0 2579 2294, 0 2579 3025
0 2942 8822, 0 2942 8831
0 2942 8820
  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  3823-4
0 3435 1400
  สำนักหอสมุด บางเขน
  1477, 1777
0 2942 8616
  สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  3802-4
0 3428 1088
  สำนักงานบริการวิชาการ
  2050-1
0 2942 8822 ต่อ 113-115 และ 117
  สำนักงานทรัพย์สิน
  1264, 1771-2
0 2942 8704, 0 2561 4749-50
  สำนักประกันคุณภาพ
  4920-24
0 2942 8299
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  4821-5
0 2942 8164
  สถานีวิทยุ มก.
  1623-33
0 2942 8070-2
 
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  1610-7
0 2942 8600-3
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDIPT)
  1095
0 2942 8566-71
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  1255
0 2942 8629-35
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
  1232-3
0 2579 6959
  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
  1145
0 2942 8788
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1288, 1792
0 2579 0032
  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
  3760-1
0 2942 8188
  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
  1125-7
0 2562 0630-2
  สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
  1852
0 2942 8930
 
  ศูนย์การศึกษานานาชาติ
  1190-1
0 2562 0985
  ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  1777 ต่อ 502
0 2940 5836-40
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORUS Center)
  2073
0 2942 7623
  ศูนย์นอร์ดิกศึกษา
  4102
0 2942 8725
  สถาบัน CIRAD
  2080
0 2942 7627
  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
  -
0 2940 5700
  ศูนย์วิจัยป่าไม้
  1413
0 2561 4761
  โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษ
  2040
0 2942 8932
  โครงการพัฒนาสื่อการศึกษา
  -
0 2579 2400
  ศูนย์วิชาบูรณาการ
  4014, 4016-8
0 2942 8996
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
  4775
0 2940 7199
  สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
  -
0 2942 8697, 0 2940 5913
 
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก
  ประชาสัมพันธ์   4111-6 0 2942 8181-3
  หน่วยประสานงาน
  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
  1238
0 2579 5869
  อาคารยิมเนเซียม
  1592
0 2562 0959
  อาคารวิทยบริการ
  2001-2
0 2942 8843
  อาคารวิทยพัฒนา
  1264, 1771-2
  -
  อาคารศูนย์กิจกรรม มก.
  1236
0 2562 0980-2
  อาคารศูนย์เรียนรวม 1
  1571
  -
  อาคารศูนย์เรียนรวม 2
  1579
  -
  อาคารศูนย์เรียนรวม 3
  1671-2
  -
  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
  4001-2
  -
  อาคารหอประชุม
  1227
  -
  อาคารพุทธเกษตร
  1598
  -
  สนามอินทรีจันทรสถิตย์
  1464
  -
  หน่วยบริการ
  KU GREEN
  1940
0 2942 8795-7
  KUHOME
  0-2579-0010-15
0 2579 0010-5
  โครงการหลวง
  1235, 1325
0 2942 8656-9
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1530
0 2942 8810
  ร้านพันธุ์ไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1773
0 2561 4753
  ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1581
0 2579 3206
  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1348
0 2579 9594
  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2004-7
0 2942 8618
  สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1138-9, 1278 1281-2
0 2942 8200
  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1623-33
  -
  สนามอินทรีจันทรสถิตย์
  1464
  -
  สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  1262
0 2579 2744
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1580,2091-4
0 2579 5561-5
  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2019-21
0 2940 5501-2
  หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1560
0 2942 7272 กด 0
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
0 2561 3490-1
  ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
0 2940 5728-9
  ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
0 2562 0716
  แจ้งเหตุฉุกเฉิน
  ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 1   1597 0 2579 5526
  ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 2   1260, 1460 0 2579 5526
 
  วิทยาเขตกำแพงแสน
  หน่วยงาน โทรศัพท์
  ประชาสัมพันธ์   3105, 3112
  หน่วยประสานงาน  
  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย   3118-21
  อาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2   3860-2
  ประตูมาลัยแมน   3178
  ประตูชลประทาน   3179
  ประตูจันทรุเบกษา   3182
  หน่วยบริการ  
  โครงการหลวง   3853
  ที่ทำการไปรษณีย์   3118-21 ต่อ 105
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   3855
  แฟลตข้าราชการ   3222-3
  ร้านสหกรณ์   3850
  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   3857
  สถานพยาบาล   3291
  สระว่ายน้ำ   3293
  สหกรณ์ออมทรัพย์   3852
  แจ้งเหตุฉุกเฉิน   3191
 
  วิทยาเขตศรีราชา
  หน่วยงาน โทรศัพท์
  ประชาสัมพันธ์   2620
  หน่วยประสานงาน   2041
 
  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  หน่วยงาน โทรศัพท์
  สำนักงานวิทยาเขต   0 4272 5000 ต่อ 1210-12, 0 4272 5005
  โทรสาร 0-4272-5013
  สำนักวิทยบริการ   0 4272 5000 ต่อ 5500-5510
  โทรสาร 0 4272 5044
  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   0 2472 5000 ต่อ 1800, 0 4272 5021
 โทรสาร 0 4272 5022
  โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   0 4272 5000 ต่อ 1706, 0 4272 5019
  โทรสาร 0 4272 5020
  โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ   0 4272 5000 ต่อ 1700, 0 4272 5023
  โทรสาร 0 4272 5024
  อาคารบริหาร (ร.ป.ภ.) อาคารชุดพักอาศัย (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1630
  อาคารเรียนรวม (แม่บ้าน)   0 4272 5000 ต่อ 1648
  อาคารเรียนรวม (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1631
  อาคารหอพักนิสิตชาย (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1634, 0-4272-5028
  อาคารหอพักนิสิตหญิง (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1635, 0-4272-5030
  อาคารปฏิบัติการรวม (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1636, 0-4272-5032
  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1637
  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แม่บ้าน)   0 4272 5000 ต่อ 1677
  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1639, 0-4272-5042
  อาคารโรงอาหาร (ร.ป.ภ.)   0 4272 5000 ต่อ 1638
  อาคารโรงอาหาร (แม่บ้าน)   0 4272 5000 ต่อ 1646
  สถานีวิทยุ มก.ฉกส.   0 4272 5071-75
  โรงผลิตน้ำดื่มนนทรีอีสาน   0 4272 5000 ต่อ 1735, 0 4272 5087
   
  ธนาคารกรุงศรีอยุธนา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด สกลนคร   0 4275 4228, 0 4275 4229
  อาคารชุดพักอาศัย (ร.ป.ภ.)   0 4275 5000 ต่อ 1632, 1633, 0 4272 5025-7

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/04/2018 เวลา 09:32

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   งานประชาสัมพันธ์ มก.

ข้อเสนอแนะบทความ