ติดต่อสอบถาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล   

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0 2942 8445-9
http://www.grad.ku.ac.th
 

International Studies Center   
P.O. Box 1097
Bangkok 10903 Thailand
Tel : +(66) 0 2562 0985, // Internal line: 1190, 1191
Fax: +(66) 0 2562 0985
http://www.interprogram.ku.ac.th/

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/12/2018 เวลา 11:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ