ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต

 • ข้อบังคับฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 • โครงการบัณฑิตยุคใหม่
 • การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
 • ระบบบริหารการศึกษา 
 • ระบบสารสนเทศนิสิต
 • ระบบเกรดออนไลน์
 • บริการทางการศึกษาของนิสิต
 • ระบบส่งเสริมการมีงานทำ
 • Application InsideKu
 • eduFarm (ฟาร์มเรียนรู้ มก.)
 •    การศึกษาในมหาวิทยาลัย

 • ปฏิทินการศึกษา
 • การลงทะเบียนออนไลน์ และตรวจสอบผลการเรียน
 • ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
 • คอร์สออนไลน์
 • ตารางเรียน
 • ตารางสอบ
 • คู่มือการหางานทำสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  

  ทุนการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
 • ปรับปรุงระบบประวัติผู้สำเร็จการศึกษา
  และภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 •  

  แหล่งความรู้ครบวงจร

 • ห้องสมุดที่ทันสมัย
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Kasetsart IT Square (KITS)
 • แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
 • หอประวัติ
 • สถานีวิทยุ มก.
 • การให้บริการด้านอาหาร
 • การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
 • สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
 • แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
 •  

  หน่วยงานบริการนิสิต

 • กองบริการการศึกษา
 • กองกิจการนิสิต
 • กองวิเทศสัมพันธ์
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • สำนักหอสมุด
 • สำนักการกีฬา
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 •  

  ชมรม/ชุมนุม นิสิต มก.

 • ศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต
 • บริการไอทีสำหรับนิสิต

 • บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
 • บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการพื้นที่โฮมเพจ
 • บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • บริการระบบสารสนเทศ
 • บริการวิชาการและฝึกอบรม
 • บริการมัลติมีเดีย
 • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย และห้องอบรมสัมมนา
 • บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหา (HELPDESK)
 • บริการ Google for Education  
 • บริการ Office 365 for Education 
   
 •  

 • บริการแอพริเคชั่น สำหรับสมาร์ทโฟน

 • ข่าวนิสิตปัจจุบัน
  (จากสำนักทะเบียนและประมวลผล)

   

  แท็ก :

    |  วันที่บันทึก 14/06/2019 เวลา 10:04

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ข้อเสนอแนะบทความ