ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-0113, 0-2942-8200-45
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th

สำนักทะเบียนและประมวลผล   
โทรศัพท์ :  02-942-8293-5 โทรสาร :  02-942-8020
http://www.registrar.ku.ac.th

กองวิเทศสัมพันธ์    
โทรศัพท์ :02-942 8171-3, 02-942 8858
http://iad.intaff.ku.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th

สมาคมนิสิตเก่า   
โทรศัพท์ : 02-579-2419 ,02-579-3485 ,02-579-5091
โทรสาร : 02-940-5926
http://www.ku-alumni.org/
e-Mail: ku@ku-alumni.org

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/10/2016 เวลา 14:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ