การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 
 1. ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายคณะ 
          1.1ผู้ที่พ้นสภาพนิสิต  ไม่มีสิทธิย้ายคณะ 
          1.2  การย้ายคณะจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง  อาจารย์ที่ปรึกษา  คณบดีเจ้าสังกัดเดิม  และคณะกรรมการประจำคณะที่นิสิตขอย้ายเข้า 
          1.3  นิสิตจะขอย้ายคณะได้  ต่อเมื่อได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติ
          1.4  นิสิตที่ย้ายคณะจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ตนย้ายเข้าอย่างน้อยสี่ภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษาจึงจะมีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา  ทั้งนี้ยกเว้นนิสิตที่ย้ายหลักสูตรภายในคณะเดิม  โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก  และนิสิตที่กลับเข้าศึกษาในคณะเดิมแล้วย้ายไปศึกษาในคณะอื่นและย้ายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคำรบหนึ่ง  โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอกที่เคยเรียนอยู่แต่เดิมในคณะเดิมนั้น
          1.5 นิสิตจะขอย้ายเรียนจากหลักสูตรเดิม  ไปเรียนหลักสูตรใหม่ในคณะเดียวกันได้  โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดและได้รับอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัด

2. ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
           2.1 การย้ายสาขาวิชาเอกจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม  หัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัดสาขาวิชาเอกใหม่  และคณะกรรมการประจำคณะ             
           2.2 นิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก  จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในภาควิชาที่นิสิตย้ายเข้าไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษา  จึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรืออนุปริญญา
 

การโอนย้ายหน่วยกิต

การรับโอน 
1.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1.1.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1.2  เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
          1.1.3  สอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่ง  ของสถานศึกษาเดิมเป็นอย่างต่ำ
          1.1.4  มีแต้มระดับคะแนนฉะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือเทียบเท่า 
1.2 การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
1.3 นิสิตรับโอน  จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกินสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ได้หน่วยกิตที่คงเหลือจนครบถ้วน  มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต  ในการนี้ให้ถือว่าสิบแปดหน่วยกิตเทียบเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   และเศษที่เกินเก้าหน่วยกิตเทียบเป็นหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/09/2012 เวลา 21:19

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อเสนอแนะบทความ