คุณสมบัติผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

         1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

            2  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

            3  ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า

           และมีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรที่ระบุไว้ในการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ "รับสมัคร"
 

ใบสมัคร

            1  ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Download ใบสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก http://www.grad.ku.ac.th หรือ

            2  การซื้อใบสมัครและซีดีการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

                 - ชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.  เว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาชุดละ 50 บาท

                  - การซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 70 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903  วงเล็บมุมซอง “สั่งซื้อใบสมัครและซีดีการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา” ทั้งนี้ ให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ ใส่กระดาษขนาด 3 x 4 นิ้ว แนบมาในซองสั่งซื้อใบสมัครและซีดีการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความถูกต้องในการจัดส่ง การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ควรสั่งซื้อ “ก่อนปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์”
 

การสมัคร

               1  สมัครด้วยตนเอง 

                   - ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท เฉพาะเงินสดเท่านั้น

                   - ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เวลา 08.30-16.30 น. (เว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                2  สมัครทางอินเทอร์เน็ต 

                    - ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท โดยนำแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)  ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                     - กรอกใบสมัครและเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้ง Print ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

                     - ดำเนินการจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร และซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท โดยเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ของตัวท่านเอง โดยทันที มายัง    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903  วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา”  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร

                   3. สมัครทางไปรษณีย์

                       - ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท โดยนำแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)  ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                        - จัดส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร และซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท โดยเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ของตัวท่านเอง โดยทันที มายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา” มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร

                    ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยต้องชำระค่าสมัคร  พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา แต่มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา  ทั้งนี้หากสอบได้มากกว่า 1 สาขาวิชา  ผู้สมัครจะต้องแจ้งสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อนโอนเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาแรก

                   หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน  บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร และการตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นการสิ้นสุด  พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกและหลักฐานในการสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                    ผู้สมัครจะเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครหลังจากที่ได้ส่งใบสมัครแล้วมิได้

                    อนึ่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร การซื้อใบสมัคร และขั้นตอนการสมัคร อาจเปลี่ยนแปลง ไปตามรายละเอียดที่ระบุในคู่มือรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/09/2012 เวลา 17:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะบทความ