ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ


วิสัยทัศน์

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

               ๑ ) สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
               ๒ ) สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
               ๓ ) ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
               ๔ ) สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
               ๕ ) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ


เอกลักษณ์

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ


อัตลักษณ์

               สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี


ดาวน์โหลด :   วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)  

>>ดาวน์โหลด MV IDKU

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 17/07/2017 เวลา 09:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ