ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ความเป็นมาก่อนการจัดตั้ง

 ระยะต้น (พ.ศ. 2447-2456)
 ระยะกลาง (พ.ศ. 2457-2466)
 ระยะปลาย (พ.ศ. 2467-2485)


บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย

 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
 พระช่วงเกษตรศิลปการ
 หลวงอิงคศรีกสิการ

เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

 ทศวรรษแรก พ.ศ. 2486-2495
ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2496-2505
ทศวรรษที่สาม พ.ศ. 2506-2515
ทศวรรษที่สี่ พ.ศ. 2516-2525
ทศวรรษที่ห้า พ.ศ. 2526-2535
ทศวรรษที่หก พ.ศ. 2536-2545    
 ทศวรรษที่เจ็ด พ.ศ. 2546-2555


 เว็บเพจหอจดหมายเหตุ
               หอจดหมายเหตุ มก. มีหน้าที่รวบรวมเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลดิจิทัล ภาพ สิ่งของ (ที่เกี่ยวข้อง) แนะนำและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เชิดชูบูรพาจารย์ และเผยแพร่ภารกิจต่าง ๆ อันเป็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และบูรพาจารย์ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ในรอบ 60 ปี


 เว็บเพจหอประวัติ มก.
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งหอประวัติ มก. เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งมวล และประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน


75 ปี KU 4.0 เกียรติภูมิ มก. วีดิทัศน์พิเศษ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกียรติภูมิ มก.  : บอกเล่าเรื่องราวความเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในอดีต และพัฒนาการ จนมาเป็นเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน ตลอดจนความยั่งยืนอย่างสง่างามในอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/10/2018 เวลา 10:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ