ภาควิชาจิตวิทยา

Department of Psychology

ภาควิชาจิตวิทยา ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณธรรมรอบรู้ทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มและมีสติปัญญารู้จักใช้เหตุผลและวิจารณญาณอันถูกต้อง นำความรู้จาการศึกษาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ในการประกอบการงาน และอาชีพ ซึ่งสามารถสนองความต้องการของตนเองและสัมคมได้ หลักสูตรเน้นหนัก 4 สาขา คือ สาขาจิตวิทยาคลีนิก สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขาจิตวิทยาชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มีความสามารถให้คำปรึกษา แนะนำแก้ปัญหาให้แก่บุคลากรระดับต่างๆ ในองค์กรอุตสาหกรรม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงคนงานทั่วๆ ไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านวิชาการสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่สามารถทำการสอนทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและด้านจิตวิทยาองค์การในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการวิจัยปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม