การโอนย้ายหน่วยกิต

การรับโอน

 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2. เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
  3. สอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่ง ของสถานศึกษาเดิมเป็นอย่างต่ำ
  4. มีแต้มระดับคะแนนฉะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอน ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
 2. การพิจารณารับโอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะที่จะรับโอน และต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
 3. นิสิตรับโอน จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ภาคการศึกษาปกติแต่ ไม่เกินสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ได้หน่วยกิตที่คงเหลือ จนครบถ้วน มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต ในการนี้ให้ถือว่าสิบแปดหน่วยกิตเทียบเท่า กับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ และเศษที่เกินเก้าหน่วยกิตเทียบเป็นหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์