โครงการ KU Change Agent for Community

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
27 กันยายน 2564
29
0
พิเศษสุดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ

Samsung ขน Smartphone และ Tablet เอาใจลูกพระพิรุณ

บางเขน
7 กันยายน 2564
210
0
สำรวจความต้องการรับวัคซีน Astrazeneca เข็ม 1 ของนิสิต มก.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกรณี

บางเขน
30 สิงหาคม 2564
402
1