อบรมสำหรับนิสิต มก. ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย..ทำไมต้องมี

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

           สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี” (สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1/2566) (รูปแบบ Online) ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by Cisco เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐาน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อีกทั้งกฎหมายและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญกรณีเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่ผู้อื่นได้ถูกต้อง นำไปสู่การป้องกันอันตราย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป   <<  รายละเอียด  >>

ประกาศเมื่อ: 11 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU Job Fair & Education 2023

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บางเขน
26 มกราคม 2566
79
0
เชิญชวนนิสิตต่างชาติเข้าร่วมขายอาหารนานาชาติและแสดงความสามารถอื่นๆ ในงานเกษตรแฟร์ 2566

นิสิตสนใจลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

บางเขน
12 มกราคม 2566
68
0
เชิญชวนนิสิตทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ”KU Computer Engineering JOB FAIR”

11 มกราคม 2566 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

บางเขน
9 มกราคม 2566
134
1
การขอผ่อนผันทหาร นิสิต มก. บางเขน

ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พ.ย. 65

บางเขน
3 พฤศจิกายน 2565
556
2