ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 30 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สบค. เปิดให้นิสิตจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบปลายภาค online

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
18 ตุลาคม 2564
43
0
ประกาศ สำรวจนิสิต มก. ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีน AZ เข็ม 1

รอบสุดท้าย แจ้งความจำนงภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.

บางเขน
4 ตุลาคม 2564
144
0
นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2564

แจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มจนถึง 31 ตุลาคม 2564

บางเขน
4 ตุลาคม 2564
128
0