ขยายเวลา ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ มก. ปีการศึกษา 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขยายเวลา การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญท่าน เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยสามารถเข้าประเมินได้ที่   https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3  ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
 

* นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้ *

ประกาศเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. ยกเว้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

บางเขน
10 พฤษภาคม 2565
215
0
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษากับศูนย์ภาษา

จำนวน 60 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2565

บางเขน
15 มีนาคม 2565
175
1