ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาวิชาการ

รวบรวมสถิติจำนวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
532
0
ทุนอุดหนุนวิจัย

จำนวนงบประมาณ/โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
506
0
ทุนอุดหนุนการศึกษา

จำนวนเงิน/จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต ของ มก.

5 เมษายน 2563
492
0
ข้อมูลนิสิต

จำนวนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
741
0
บุคลากร

จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 เมษายน 2563
631
5
องค์กร

จำนวนและขนาดพื้นที่ส่วนงาน/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2563
533
0