การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม

การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

 1. ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายคณะ
  1. ผู้ที่พ้นสภาพนิสิต ไม่มีสิทธิย้ายคณะ
  2. การย้ายคณะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีเจ้าสังกัดเดิม และ คณะกรรมการประจำคณะที่นิสิตขอย้ายเข้า
  3. นิสิตมีสิทธิขอย้ายคณะได้ต่อเมื่อได้เรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองภาค การศึกษาปกติ
  4. นิสิตที่ย้ายคณะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในคณะที่ย้ายเข้าอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของเวลาการศึกษาใน หลักสูตรที่ย้ายเข้า จึงมีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ทั้งนี้ ยกเว้นนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะ หนึ่ง แล้วย้ายไป ศึกษาในคณะอื่นและย้ายกลับไปศึกษาในคณะเดิมอีกคำรบหนึ่ง โดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชาเอกที่เคยเรียนอยู่แต่เดิมใน คณะเดิม
 2. ระเบียบเกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม
  1. นิสิตสามารถขอย้ายจากหลักสูตรเดิมไปหลักสูตรใหม่ หรือจากสาขาวิชาเอกเดิมไปสาขา วิชาเอกใหม่ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาเจ้าสังกัด เดิมหรือเทียบเท่า หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เดิม หัวหน้าภาควิชาที่นิสิตขอเข้าสังกัดใหม่หรือเทียบเท่า หรือผู้รับผิดชอบหลักสู ตรใหม่ คณะกรรมการประจำ คณะ และได้รับอนุมัติโดยคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต
  2. นิสิตที่ย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาเอกต้องมีเวลาศึกษาอยู่ใน หลักสูตร หรือสาขาวิชาเอกที่ นิสิตย้ายเข้าไม่ต่ำกว่าสองภาคการศึกษาปกติก่อนจบการศึกษาจึงมีสิทธิได้รับปริญญาหรืออนุปริญญา ยกเว้นย้าย กลับไปหลักสูตรเดิมหรือสาขาวิชาเอกเดิม
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก

 1. การรับโอน
  1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2. เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
   3. สอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่หนึ่งของสถานศึกษาเดิมเป็นอย่างต่ำ
   4. มีแต้มระดับคะแนนฉะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  2. มีแต้มระดับคะแนนฉะเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  3. นิสิตรับโอน จะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสองเท่าของจำนวนภาคการศึกษาปกติที่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้ได้หน่วยกิตที่คงเหลือจนครบถ้วนมิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนิสิต ในการนี้ให้ถือว่าสิบแปดหน่วยกิตเทียบเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ และเศษที่เกินเก้าหน่วยกิตเทียบเป็นหนึ่งภาคการศึกษาปกติ