ไปรษณีย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics
มาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก

บริการไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ

เปิดทำการเวลา 8.30-16.30 น. วันเวลาราชการ

ตั้งอยู่อาคารกองกิจการนิสิต (เดิม) ถนนสาคริก (ตรงข้ามสถานพยาบาล มก.)