OpenHouse 2020 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม OPEN HOUSE 2020 ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล อาทิเช่น การทดสอบสมรรถนะนักกีฬา วัด VO2 max การวัดแรงดันใต้ฝ่าเท้าในขณะเดินและวิ่ง การทดสอบการทรงตัว การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวร่างกายแบบสามมิติ การพัฒนาอาหารสำหรับนักกีฬา การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานลอยกระทง ประจำปี 2563

31 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
561
2
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร

อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
182
0
เทศกาลอาหารเจ ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 - 18.00 น.

บางเขน
15 ตุลาคม 2563
331
2