Ilocos Sur Polytechnic State College สำรวจโอกาสความร่วมมือกับ มก. ด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 7 กันายน 2566 DR. Anna Marie D. Barroga, Vice-President for Academic Affairs และ Dr. Annabelle B. Francisco, Vice President for Research, Extension and Internationalization จาก Ilocos Sur Polytechnic State College (ISPSC) ประเทศฟิลิปปินส์เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเจรจาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากกำลังจัดทำโครงการ A Future-Proof Agriculture for Ilocos Sur: Innovative, Sustainable, and Inclusive ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเพาะเลี้ยงปลา การปลูกพืชมูลค่าสูง การผลิตข้าวและข้าวโพดเป็นอาหารหลัก และการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจะส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่ง ISPSC เล็งเห็นว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการเกษตรทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล ในโอกาสนี้ ผู้แทนของ ISPSC ทั้งสองท่านได้เข้าพบและหารือร่วมกับผู้แทนจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง ผศ.ดร. สุขกฤช นิมิตกุล ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ผศ.ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ผศ.ดร. ภัศจี คงศีล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และ ดร. อรุณี วงษ์แก้ว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร โดยผลการหารือสรุปว่า ฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ISPSC ในโครงการดังกล่าว และอาจจัดให้มีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและการฝึกงาน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย การเชิญอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อไปสอน บรรยาย หรือทำวิจัยในหัวข้อที่ตรงความต้องการพัฒนาบุคลากรของ ISPSC และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ ฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอให้ผู้บริหารและบุคลากรของ ISPSC เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อจะได้กำหนดรายละเอียดกิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อแสดงความตั้งใจและใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ

อัลบั้มภาพ :
llo4.jpg
llo3.jpg
llo2.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 กันยายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ให้การต้อนรับผู้แทน University of Southampton, United Kingdom

26 กันยายน 2566

บางเขน
26 กันยายน 2566
195
0
มก. ให้การต้อนรับผู้บริหาร Kochi University, Japan

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
93
0
ขอเชิญชวนยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ณ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

บางเขน
20 กันยายน 2566
82
0