1 ตุลาคม นี้ Single Super Data พร้อมถึงมือผู้บริหาร มก.

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร มก.


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เป็นระบบที่ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลบูรณาการ เพื่อผลิตสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รูปแบบ dashboard ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถติดตามสถานะข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร มก. สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้ที่  https://www.ku.ac.th/kumis

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Embed :
ประกาศเมื่อ: 30 กันยายน 2563