โครงการ SciKU x SCGP paper & PET recycling

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมมือกับ SCGP ดำเนินโครงการ “SciKU x SCGP paper & PET recycling” แปลงกระดาษและขวดพลาสติก Recycle เป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิสิต

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและตอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และของประเทศ โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ด้วยการจัดการขยะแบบครบวงจรคณะวิทยาศาสตร์ “SciKU x SCGP paper & PET recycling”ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED, SCGP) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้หลักการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรร่วมกันจัดการกระดาษขาว และขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิล ซึ่งปริมาณกระดาษขาวและขวดพลาสติกใช้แล้วที่รวบรวมได้จากนิสิตและบุคลากรแต่ละภาควิชาจะนำไปแปลงเป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนิสิตของแต่ละภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากร และนิสิต ยังได้รับฟังแนวทางการคัดแยกขยะประเภทกระดาษและพลาสติก จากนายพงศ์นรินทร์ ชวนะพิกุล Manager-recycle Business Development บริษัท SCGP โดยในวันเปิดโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ สามารถรีไซเคิลกระดาษ ได้ทั้งหมด 4,577.21 กิโลกรัม และขวดพลาสติกได้ 2,280 ใบ เท่ากับลดการตัดต้นไม้ได้ถึง 77.8 ต้น ลดการปล่อย CO2 ได้ 3,112.36 กิโลกรัม ลดการใช้น้ำ 119,002 ลิตร ลดการใช้เชื้อเพลิง 6,407.8 ลิตร และลดการใช้พลังงาน 18308 กิโลวัตต์ ทั้วนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

          เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้านการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ Recycle

          เป้าหมายที่ 13 การดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ด้านการลดกิจกรรมที่มีผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

          เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน

          เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ด้านการลด/หยุดกิจกรรมการตัดไม้ทำลายป่า

          และเป้าหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการแลกเปลี่ยน

อัลบั้มภาพ :
sciku-recyle6.jpg
sciku-recyle5.jpg
sciku-recyle4.jpg
sciku-recyle3.jpg
sciku-recyle2.jpg
ประกาศเมื่อ: 28 เมษายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ผู้ให้บริการเครือข่ายหลักของ มก. Uninet ปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00-19.00 น.

บางเขน
11 พฤษภาคม 2565
122
0
ร่วมกรอกแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565

ถึง 10 มิถุนายน 2565 ลุ้นรับรางวัล Ipad Airpods และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

บางเขน
6 พฤษภาคม 2565
440
0
ขั้นตอนการย้าย Google Drive ไป One Drive

(Transfer file from Google Drive to One Drive)

บางเขน
29 เมษายน 2565
3810
7